PEYGAMBERLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ
Yazar Abdullah Çiçek   

12- H. Ş. göre peygamberler her türlü işkence ve saldırı neticesinde yaralansalar dahi görevlerini takdire şayan bir şekilde sürdürmeleri ve kendini taşlayanların dahi hidayetleri için dua etmeleri.11- Kıyamet gününde insanlar gibi peygamberler de görevleriyle ilgili sorguya çekilecek olmaları,10- Allah’ ı bırakıp bana kul olun dememeleri,9- Allah’ ın izni olmadan ne bir ayet ne de bir mucize gösterememeleri,8- Her şeyi Allah’ ın emri ile yapmaları,7- Açık delillerle insanlara gelmiş olmaları,6- Rahmet umarak huşu ile dua etmeleri ve Allah’ a çok itaatkâr olmaları,5- Hep hayır peşinde koşmaları,4- Helal ve temiz olan şeylerden yemeleri ve güzel iş yapmaları,3- Sabırlı, azimli, davalarına ihanet etmeyen, sadık kimseler olmaları,2- Allah’ ın ayetler okununca ağlayarak secdeye kapanmaları,1- Allah’ ın seçtiği, lütfettiği, nimetlendirdiği, ihlâslı, seçkin ve iyi kimseler olmaları,
KISACA BU AYETLER VE HADİS IŞIĞINDA  PEYGAMBERLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?b- Kendini taşlayanların dahi hidayetleri için dua etmelerinden inananlar ders çıkarmalıdır.a- Her türlü işkence ve saldırı neticesinde yaralansalar dahi görevlerini takdire şayan bir şekilde sürdürmelerinden,H. Ş. göre peygamberler;
19- R. Salihin C 2- S 112- No- 646 ( Buhari – Müslim ) İbni Mesud (r.a)’ dan Peygamber (sav)’ i görür gibiyim. O, Peygamberlerden birinin halini anlatıyordu, kavmi onu dövmüş kanlar içinde bırakmışlardı, O ( peygamber ) hem yüzündeki kanları siliyor hem de şöyle diyordu; Ey Allah’ ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar ( gerçeği ) bilmiyorlar.
Kıyamet gününde peygamberler de peygamberlik görevi ile ilgili olarak sorguya çekileceklerdir. Bu haber bizleri de bu konuda düşündürmelidir.
18- Araf 6 / 150 - Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz.
b- Olaylara bu mantıkla yaklaşılmalıdır.a- Hiçbir toplumu sorgulamaz ve helak etmez.Allah peygamber göndermeden;
17- Şuara 208 – 209 / 375 - Biz hiçbir memleketi öğüt vermek üzere ( gönderdiğimiz ) uyarıcıları ( peygamberleri ) olmadan yok etmemişizdir, biz zalim değiliz.
16- Nahl 35 / 270 - ... Peygamberlerin vazifesi ancak açık bir tebliğdir.
b- Fakat Allah buna fırsat vermez.a- Peygamberlerin isteklerine ve vahye bile etkide bulunmaya çalışırlar,Şeytanlar;
15- Hac 52 / 337 - Ey Muhammed! Biz senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki o bir temennide bulunduğunda şeytan onun dileğine ille de ( beşeri arzular ) katmaya kalkışmasın. Ne var ki Allah şeytanın katacağı şeyi iptal eder. Sonra Allah kendi ayetlerini ( lafız ve mana bakımından ) sağlam olarak yerleştirir, Allah hakkıyla bilendir, hükmünde hikmet sahibidir.
14- Rad 38 / 253 -  ... Allah’ ın izni olmadan hiçbir peygamber için mucize getirme imkânı yoktur, her müddetin ( mühletin yazıldığı ) bir kitap vardır.
Savaşlar Allah’ ın dinine ve peygamberlerine, gaybe inanarak yardım edenleri belirlemesi içindir.
13- Hadid 25 / 540 - Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle ( mucizelerle ) gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için fayda vardır. ( Bu demirden yapılan silahlar ) Allah’ ın dinine ve peygamberlerine, gaybe inanarak yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür.b- Ancak kendilerine kitap verilenler apaçık deliller geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan ( hasetten, hırstan ) ötürü din de anlaşmazlığa düştüler.a- İnsanlar arasında anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için gönderildi,Peygamberler;
12- Bakara 213 / 32 - İnsanlar bir tek ümmet idi, sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberi gönderdi, insanlar arasında anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için, onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi, ancak kendilerine kitap verilenler apaçık deliller geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan ötürü din de anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenlere üzerinde ihtilafa düştükleri gerçeği izniyle gösterdi. Allah dilediğini doğru yola iletir.
Peygamberlerin kimi kiminden üstün kılınmıştır.
11- İsra 55 / 286 - Rabbin göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir. Gerçekten biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık, Davut’ a da Zebur’ u verdik.
Peygamberler birbirlerinden gelme bir nesildir, içlerinde isyan eden hiçbir peygamber yoktur.
10- Al- i İmran 34 / 53 - Bunlar ( peygamberler ) birbirlerinden gelme bir nesildir, Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir.
b- Bir mucizeyi kendiliğinden getiremez.a- Herhangi bir ayeti veyaAllah’ ın izni olmaksızın hiçbir peygamber;Bazı peygamberlerin durumları bildirilmiş, bazıları da bildirilmemiştir.9- Mümin 78 / 475 - Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik, onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var, hiçbir peygamber Allah’ ın izni olmaksızın her hangi bir ayeti kendiliğinden getiremez, Allah’ ın emri gelince de hak uygulanır ve o zaman batılı seçenler hüsrana uğrayacaklardır.
c- Allah’ a çok itaatkardırlar.b- Rahmet umarak ve azaptan korkarak dua ederler,a- Hayırlı işlere ve ibadetlere koşarlar,Peygamberler;
8- Enbiya 90 / 328 - ... Bütün bu peygamberler hayırlara ( ibadetlere ) koşarlar, ( rahmetimizi ) umarak ve ( azabımızdan ) korkarak bize dua ederlerdi, onlar bize karşı çok itaatkârdılar.
b- Güzel işler yaparlar.a- Temiz ve helal olan şeylerden yerler,Peygamberler;
7- Müminun 51 / 344 - Ey peygamberler! Temiz olan şeylerden yiyin, güzel işler yapın, ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim.
Peygamberler kendilerine değil yalnızca Allah’ a kulluğa çağırırlar.
6- Al- i İmran 79 / 59 - Hiçbir insanın Allah’ ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik verilmesinden sonra ( kalkıp ) insanlara Allah’ ı bırakıp da bana kul olun demesi mümkün değildir. Bilakis ( şöyle demesi gerekir ) okutmakta ve öğretmekte olduğunuz kitap uyarınca Rabbe halis kullar olunuz.
Peygamberler emanete ihanet etmezler.
5- Al- i İmran 161 / 70 - Bir peygamber için emanete hıyanet etmek olur şey değildir...
Peygamberler azimli ve sabırlıdırlar.
4- Ahkaf 35 / 505 - O halde ( Resulüm ), peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret, onlar hakkında acele etme, onlar vaat edildikleri azabı gördükleri gün sanki dünya da sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu bir tebliğdir. Yoldan çıkmış topluluklardan başkası helak edilir mi hiç?
b- Allah’ ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlar.a- Kendilerine peygamberlik nimeti verilen kimselerdir,Peygamberler;
3- Meryem 58 / 308 - İşte bunlar Allah’ ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerden, Âdem’ in soyundan, Nuh ile birlikte ( gemide ) taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail ( Yakup ) un soyundan doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir. Onlara çok merhametli olan Allah’ ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı.
d- Seçkin ve günahsızdırlar.c- Ahireti düşünen,b- İleri görüşlü,a- Kuvvetli,Peygamberler;
2- Sad 45 / 455 -  Ey Muhammed!  Kuvvetli ve basiretli kullarımız İshak ve Yakup’ u an 46- Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlâslı kimseler kıldık 47- Doğrusu onlar bizim katımızda seçkin iyi kimselerdendir 48- İsmail’ i, Elyasa’ yı, Zülküf’ ü de an, hepsi de iyilerdendi      ( masumdular ).
Peygamberlik Allah’ ın seçtiği kullarına birer lütfüdür.1- Cuma 4 / 552 - Bu ( peygamberlik ) Allah’ ın lütfüdür, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.
PEYGAMBERLERİN ORTAK ÖZELLİKLERi7- Açık delillerle insanlara gelmiş olmaları,6- Rahmet umarak huşu ile dua etmeleri ve Allah’ a çok itaatkâr olmaları,5- Hep hayır peşinde koşmaları,4- Helal ve temiz olan şeylerden yemeleri ve güzel iş yapmaları,3- Sabırlı, azimli, davalarına ihanet etmeyen, sadık kimseler olmaları,2- Allah’ ın ayetler okununca ağlayarak secdeye kapanmaları,1- Allah’ ın seçtiği, lütfettiği, nimetlendirdiği, ihlâslı, seçkin ve iyi kimseler olmaları,
AYETLER VE HADİS IŞIĞINDA  PEYGAMBERLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet