11. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları
Yazar seyit ahmet uzun   
 11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları
  11. sınıflar 4. ünite soruları 2. dönem 1. yazılı soruları           
 

 

                 
1- İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının sebepleri nelerdir?        
  İnsanın yapısı, ortam ve kültür, siyaset, coğrafya, dini metinler, sosdyal sebepler.      
2 -Dini anlamadaki yorum farklılıklarının sonuçlarını yazınız.          
  Farklı seçenekler, dini anlama ve yaşamada kolaylık, düşünce zenginliği      
3 -Dini anlamadaki yorum farklılıkları nelerdir?            
  Siyasi- İtikadi yorumnlar, Ameli-Fıkhi yorumlar, Tasavvufi yorumlar.        
4 -Vahyin gönderiliş amacı nedir?              
  İnsanları hem dünya, hem de ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır.        
5 -Dini anlamada yorum farklılıkları niçin peygamberimizden sonra ortaya çıkmıştır?      
  İnsanların karşılaştıkları sorunları çözmede peygamberimiz önemi bir etken olduğu için.     
6 -Muhkem ayetleri bir örnekle açıklayınız.            
  Manası açık olan ve yorumu ihtiyaç duymayan ayetlerdir. Namazı kılın, zekatı verin.      
7 -Muteşabih ayetleri bir örnekle açıklayınız.            
  Manası kapalı olan birden çok anlama gelebilen ayetlerdir. Allah'ın eli, Allah'ın yüzü.    
8 -Mezhep nedir? Bir örnek veriniz.               
  Bir dinin görüş ve anlayış farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan akımlardan her biri. Hanifi mezhebi gib.  
9 -Siyasi ve itikadi yorumları yazınız.              
  Haricilik, Şiilik, Mutezile, Eşarilik, Maturidilik            
10 -Mezheplerin önemini ve özelliklerini açıklayınız.          
  Kolaylıktır, sorunlara çözüm arayışıdır, değişime açıktır, insan ürünüdür,düşünce zenginliğidir, din değil  
   dinin yorumudur.                 
11 -Haricilik hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır?            
  Hz Ali İle Şam valisi Muaviye arasında yaşanan Sıffin Savaşı ve neticesinde gerçekleşen hakem olayından 
  sonra ortaya çıkmıştır. İlk siyasi mezheptir.            
12 -Şiilik nedir?                
  Taraftar, yardımcı, bir kimeseye uyan manaalrına gelen ve Hz peygamberin vefatından sonra hilafetin kıyamete
  kadar Hz ali ve soyundan gelenlere ait olduğunu iddia eden siyasi mezheptir.       
13 -Şiilik ilk defa ne zaman ortaya çıkmıştır?            
  Yaygın olan görüşe göre Hz  Ali'nin oğlu Hz Hüseyin'in Kerbala'da şehit edilmesinden sonra ortaya çıkmıştır. 
14 -Mutezile mezhebinin kurucusunu ve kısaca görüşlerini yazınız.        
  Kurucusu, Vasıl bin Ata'dır. Akılcılığı öne çıkarmıştır. Büyük günahın imandan çıkaracağını benimsemiştir. 
15 -Maturidilik mezhebenin kurucusunu yazarak kitaplarının isimlerini belirtiniz.      
  Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed'dir. Tevilatül Kuran ve Kitabut Tevhid      
16 -Fıkhı ve ameli mezhepleri imamnlarıyla birlikte yazınız.          
  Caferilik: İmam Cafer Sadık- Hanefilik: Numan b. Sabit- Şafiilik: Muhammed b. İdris- Hanbelilik: Ahmet b. Hanbel
17 -Hz Peygamberin döneminde mezhep varmıydı?          
  Hayır yoktu. Çünkü bütün mezhepler onun vefatından sonra ortaya çıktığı gibaynı zaandas  tüm mezheplerin ikinci kaynağıdır. 
18 -Fıkıh bilginlerine göre müçtehitlerin hküm verebilmeleri için başvurdukları kaynaklar nelerdir?    
  Kitap, sünnet, icma ve kıyas              
19 -İmam Malik, İmam Azam Ebu Hanife, İmam şafi ve Ahmet b. Hanbel'in eserlerini yazınız.    
  İmam Malik: Muvatta-        Ebu hanife: Fıkhı Ekber            İmam Şafi: Er Risale-             Ahmet b. Hanbel: Müsned
20 -İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlar nelerdir?        
  kuran-ı Kerim, Nübüvvet, Ahiret, Tevhid            
21 -Tevhidi açıklayınız.                
  La ilahe illallah )Allah'tan başka ilah yoktur) şeklinde ifade edilen tevhid, Allah'ı birleme, O'nun varlığını ve   
  birliğini kabul etme, bütün yetkin sıfatları taşıdığına inanma demektir.        
22 -İslam yeni sorunlara çözüm üretmeyi yasaklasaydı ne olurdu?        
  Yayılması söz konusu olmadığı gibi yaşan bir din de olamazdı.        
23- Kur'an-ı kerimin özelliklerini yazınız.            
  Doğru yolu gösterir- Allah kelamıdır- İnsanları kurtuluşa götürür- İnsanlara öğüt verir- Okunması ibadettir.  
24- Ahiret inancını açıklayınız.              
  Yaşamın ölümle son bulup, yaptığımız davranışların hesabını vereceğimiz sonsuz yaşam yurdu.  
25 -Galiyye fırkasının görüşünü yazarak, genel anlamda Şia tarafından kabul görüp görmediğini belirtiniz.  
  Hz Ali'nin tanrı olduğunu söyleyecek kadar aşırı düşünce topluluğuna denir. Şia tarafından kabul görmez.  
26 -Maruridiye göre imanı tanımlayarak bük günah hakkındaki görüşünü yazınız.      
  İman kalp ile tasdik dil ile ikrardır. Ameller imanın parçası değildir. Büyük günah işleyen dinden çıkmaz günahkar olur. 
27 -Maturdiliğin görüşlerini yazınız.              
  İyi-kötü, güzel ve çirkin akılla bilinir. Allah bir şeyi güzel olduğu içinb emretmiş çirkin olduğu için de yasaklamıştır.
28 -Eşariliğin iyi,köt,- güzel çirkin görüşlerini açıklayınız.          
  İyi ve kötü, güzel ve çirkin akıl ile değil vahiyle bilinebilir. Bir şey Allah emrettiği için güzel, yasakladığı için çirkindir.
                     
 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet