4/4.4. Kuran-ı Kerim'in İç Düzeni

Kur’anıkerim, sure ve ayet-lerden oluşmaktadır. Ayetler, surele-rin içinde yer alır. Kur’an’ın başı ve sonu belli olan her bölümüne sure denir. Sureler bir birinden bağımsızdır.

Surelerde bulunan ayet sayıları birbirinden farklıdır. Bunun için bazı sureler uzun bazı sureler de kısadır.

Kur’an’ın en kısa suresi, üç ayetli Kevser, en uzun suresi ise 286 ayetli Bakara suresidir. İlk suresi Fâtiha, son suresi ise Nâs’tır.

Her surenin bir adı vardır. Örneğin; Fâtiha, Yâsîn, Kevser, vb. surelerin adlarıyla içerikleri arasında ilgi bulunmaktadır. Sureler besmele ile başlamaktadır.

Ayet, bir veya birkaç cümleden oluşan sözdür. Ayetlerin uzunlukları birbirinden farklıdır. Birkaç cümleden oluşan ayetler olduğu gibi, bir veya iki sözcükten, birkaç harften oluşan ayetler de vardır.

Kur’an’da yaklaşık 6666 ayet bulunmaktadır.

Kur’an’ın  her 20 sayfasına bir cüz denilmiş ve bunlar, cüz numarasını gösteren simgelerle birbirinden ayrılmıştır. Kur’an’da 30 cüz vardır.

Kur’an’da her surenin başladığı sayfanın üstüne, o surenin adı ve cüz numarası yazılmıştır. Bunlar, surenin bitimine kadar her sayfanın üstünde  belirtilmiştir. Ayet numaraları, ayetlerin birbirinden ayrıldığını gösteren özel simgeler içinde verilmiştir.

Elimizdeki Kur’an nüshalarında surelerin bitiminden sonra  “Hatim duası” yer alır.

Kur’an’ın sonunda, sırasına göre surelerin fihristi verilir. Burada rakamla sure sırası, surelerdeki ayet sayısı ve surenin bulunduğu sayfa yazılıdır.

Ülkemizde basılan Kur’an’larda, T. C. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından incelendiğini belirten bir yazı ve mühür bulunur.


-Kısa bilgiler-

Kur’an-ı Kerim AYET, SURE ve CÜZ’lerden Oluşur

Ayet nedir? Kur’an-ı Kerimin her bir cümlesine AYET denir.

Sure Nedir? Kur’an’ın ayetlerden oluşan her bir bölümüne SÛRE denir

Cüz Nedir? Kur’an-ı Kerimin 20 sayfadan oluşan herbir bölümüne CÜZ denir.

HİZİB: Bir Cüz’ün 5 sayfadan oluşan dört bölümünden biridir

Kuranın ilk gelen Ayeti; Alâk suresinin 1. Ayeti (OKU! Yaratan Rabb’inin adıyla oku )

Kur’an’ın son gelen Ayeti: Mâide suresi’nin 3. Ayeti (Bugün sizin için Dininizi tamamladım)

Kuranın en kısa Suresi; KEVSER (3 Ayettir)  En uzun suresi; BAKARA (286 ayettir)

Kuranda yaklaşık; 6.666 Ayet, 114 Sûre, 30 Cüz Vardır.

Mekkede vahiy’edilen ayetlere MEKKÎ, Medinede inen ayetlere MEDENÎ Ayetler denir.

 

ÇALIŞMA KÂĞIDI 1
Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları, kutudaki kelimelerle doldurunuz.


1- Müslümanların kutsal kitabı ………………………….dir.
2-…………………………..Allah’ın emirlerini, yasaklarını ve öğütlerini içeren mesajlarını değişik yollarla Peygamberlerine ulaştırmasıdır.
3-Kur’an’ın besmelelerle bölünmüş olduğu 114 bölümden her birine ……………….. denir.
4-Kur’an’ın bölünmüş olduğu yirmişer sayfadan oluşan 30 parçadan her biri ……………….. olarak adlandırılır.
5-Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ……………………. tarafından ………………. bildirilmiştir.
6-Kur’an surelerini oluşturan cümlelerin her birine ……………………….. denir.
7-Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi ………………………… dir.
8-Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi …………………………… dir.
9-Kur’an-ı Kerim’in son suresi …………………………… dir.

 

Image

 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet