8/4.1. Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi

Akıl, sadece insana özgü bir yetidir. Akıl, iyiyi ve kötüyü ayırt etme yetisi olarak tanımlanır. İnsan, akıl sayesinde yaşamını uygarca sürdürür.

İnsanların bir arada yaşaması, onlara  birtakım  sorumluluklar yükler. Bu sorumlulukla-rın farkına varılması ve yerine getirilmesi  ancak akıl sayesinde olur. İnsanın sorumluluklarını anlaması, takdir etmesi ve yerine getirmesi akıl ve düşünceyle gerçekleşir. Kendisine verilen yükümlülüğü anlamayan, bunu takdir edemeyen birini sorumlu tutmanın anlamı yoktur.

İnsanların huzur ve mutluluğunu hedefleyen din, bu hedeflerin gerçekleşmesi için insana birtakım sorumluluklar yükler. Bu sorumlulukların bilincine varma ancak akıl sayesinde gerçekleşir. Bu yüzden akıl, dinî sorumluluğun ön şartıdır.

Yüce Allah, ancak akıl sahiplerinin;

- Kendisinin varlığına ve birliğine inanacağını (2/Bakara suresi, 164)

- Kur’an’ı doğrulayacağını (13/Ra’d suresi, 19)

- İyi ve kötüyü ayırt edebileceğini (5/Mâide suresi, 100)

- Evrendeki olayları inceleyip Allah’ın yüceliğini anlayabileceğini (3/Âl-i İmrân suresi, 190) bildirir.

Hz. Peygamber, akıldan daha faydalı bir sermayenin ve insanı süsleyen bir ziynetin

olamayacağını belirtir.

 

Ödev Ödev Bizim hikayeler - Hikaye Arşivi Mersin Kablo TV - Mersin Uydunet